විරාමය: YES (PRIME) MINISTER! (ජිම් හැකර් අගැමැති වෙයි!)

Yes Minister/Yes Prime Minister තරම් ‘සමනළ විප්ලවය’ ලිවීමේදී මා ආභාෂය ලද වෙනත් කෘතියක් නැති තරම්ය. විශේෂයෙන්ම දේශපාලකයින්ගේ පාර්ශ්වයෙන් සිද්ධීන් විස්තර කිරීමේදී මා යොදාගත්තේ එහි යොදා ගන්නා ශෛලියමයි.

Yes Minister/Yes Prime Minister තුළින් තෝරා ගත් හොඳම පරිච්ඡේදය මෙහි ඵල කරනුයේ කෘතවේදීවය.

කතාවේ ප්‍රධාන චරිත නොදැන්ම මෙහි රස වින්දනයට බාධාවක් විය හැකිය සිතෙන මුත් දීර්ඝ විස්තරයකට නොයමි. ප්‍රධාන චරිත තුන පිළිබඳව පහත විස්තරය විකිපීඩියාවෙනි.

James “Jim” Hacker:

The Rt Hon. Jim Hacker, Lord Hacker of Islington KG PC BSc (Paul Eddington) was the editor of a newspaper, Reform, before entering government. He apparently spent a good deal of time in Parliament on the Opposition benches before his party won the general election. In Yes Minister he is the Minister for Administrative Affairs (a fictitious ministry of the British government) and a Cabinet Minister, and in Yes, Prime Minister he becomes the Prime Minister of the United Kingdom. Hacker received his degree from the London School of Economics (graduating with a Third), for which he is often derided by the Oxford-educated Sir Humphrey (who attended the fictitious Baillie College graduating with a First in Classics). His early character is that of a gung-ho, but naïve, politician, bringing sweeping changes to his department. Before long, Hacker begins to notice that Civil Service tactics are preventing his planned changes being put into practice. As he learns he becomes more sly and cynical, and uses some of the Civil Service ruses himself. While Sir Humphrey initially held all the aces, Hacker now and again plays a trump card of his own.

Sir Humphrey Appleby:

Sir Humphrey Appleby GCB, KBE, MVO, MA (Oxon) (Nigel Hawthorne) serves throughout the series as Permanent Secretary under his Minister, Jim Hacker at the Department of Administrative Affairs. He is appointed Cabinet Secretary just as Hacker’s party enters a leadership crisis, and is instrumental in Hacker’s elevation to Prime Minister. He is committed to maintaining the status quo for the country in general and for the Civil Service in particular. Sir Humphrey is a master of obfuscation and manipulation, baffling his opponents with technical jargon and circumlocutions, strategically appointing allies to supposedly impartial boards, and setting up interdepartmental committees to smother his Minister’s proposals in red tape.

Bernard Woolley:

Bernard Woolley (Derek Fowlds) is Jim Hacker’s Principal Private Secretary. His loyalties are often split between his Minister and his Civil Service boss, Sir Humphrey. While he is theoretically responsible to Hacker personally, it is Sir Humphrey who writes his performance reviews and influences Bernard’s Civil Service career. He usually handles these situations well, and maintains his reputation in the Civil Service as a “high flier” as opposed to a “low flier supported by occasional gusts of wind.”

More details: http://en.wikipedia.org/wiki/Yes_minister


.

.

.

Advertisements
Leave a comment

1 Comment

  1. Very interesting, Although I never commented before, I am a fan of yours, your style. I was never aware of this book or the drama, time to find it.I am not a politically savvy person, but I critique. I have never seen such a witty person who can give the idea to the reader in so subtle way.
    Keep up your good work, I really enjoy your work.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: